Про анкету самооцінювання

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 01-11/26 від 29 березня 2021 року

Про анкету самооцінювання

Відповідно до Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168 (із змінами), на виконання абзацу другого пункту 26 Положення «Про сертифікацію педагогічних працівників», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня № 1094, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби якості освіти України «Про анкету самооцінювання учасника сертифікації» від 24.02.2020 р. № 01-11/5.

3. Відділу інформаційних технологій та технічного захисту інформації (Осіпов С. К.) оприлюднити анкету самооцінювання та методичні рекомендації щодо її заповнення на сайті Державної служби якості освіти України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Якименка О. В.

Голова                             Руслан Гурак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби якості освіти України
від 29.03.2021 № 01-11/26

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо заповнення учасником сертифікації анкети самооцінювання
власної педагогічної майстерності

Методичні рекомендації щодо заповнення анкети самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності (далі – Рекомендації) розроблені Державною службою якості освіти (далі – Служба) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1094).

Рекомендації призначені для використання учасниками сертифікації, які за результатами незалежного тестування допущені до подальшої участі у сертифікації, при здійсненні самооцінювання власної педагогічної майстерності з формування в учнів ключових компетентностей і вмінь, визначених у частині першій статті 12 Закону України «Про освіту».

Метою самооцінювання є відстеження та оцінювання учасником сертифікації динаміки особистісного зростання та індивідуального розвитку, виявлення сильних та слабких сторін власної професійної діяльності, осмислення досягнутого та  проєктування подальшого професійного вдосконалення.

Результати самооцінювання складаються із заповненої анкети самооцінювання, форма якої затверджена Службою та доступна для завантаження на офіційному веб-сайті Служби (http://www.sqe.gov.ua).

Анкета самооцінювання містить сто тверджень, зміст яких відповідає трудовим діям професійних компетентностей, зазначених у Професійному стандарті за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», затвердженому наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.12.2020 № 2736-20.

Для заповнення анкети необхідно прочитати запропоновані твердження, усвідомити й оцінити, якою мірою кожне з них відповідає професійній діяльності учасника сертифікації та обрати один із п’яти варіантів відповіді.

Приклад заповнення анкети самооцінювання

1. Володію державною мовою, використовую сучасну термінологію та систему понять професійної тематики

✓ вільно;
 достатньо;
 маю деякі труднощі;
 обмежено;
 не володію.

2. Забезпечую освітній процес державною мовою (за потребою мовою відповідного корінного народу або національної меншини України)

 постійно;
✓ майже завжди;
 часто;
 іноді;
 не забезпечую.

3. Організовую освітній процес у початковій школі з дотриманням вимог нормативно-правових документів

 постійно;
 майже завжди;
✓ часто;
 іноді;
 не забезпечую.

4. Знаю законодавчі вимоги щодо забезпечення освітнього процесу під час карантину

 досконало;
 достатньо;
✓ частково;
 маю епізодичне уявлення;
 не знаю.

5. Знаю законодавчі вимоги щодо збереження життя і здоров’я дітей під час освітнього процесу

 постійно:
✓ майже завжди;
 часто;
 іноді;
 не забезпечую.

Учасники сертифікації надсилають результати самооцінювання у строки та на адреси електронної пошти, визначені Службою.

Інформація про строки та адреси електронної пошти оприлюднюється на офіційному вебсайті Служби протягом одного робочого дня з моменту отримання від Українського центру оцінювання якості освіти інформації про учасників сертифікації, допущених до подальшої участі у сертифікації за результатами незалежного тестування.

Директор департаменту
акредитації та моніторингу                             Іван Юрійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби якості освіти України
від 29.03.2021 № 01-11/26

АНКЕТА САМООЦІНЮВАННЯ
учасником сертифікації власної педагогічної майстерності

Відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1094), учасники сертифікації, які за результатами незалежного тестування допущені до подальшої участі у сертифікації, мають здійснити самооцінювання власної педагогічної майстерності з формування в учнів ключових компетентностей і вмінь, визначених у частині першій статті 12 Закону України «Про освіту».

Результати самооцінювання складаються із заповненої анкети самооцінювання, форма та методичні рекомендації щодо заповнення якої затверджуються Державною службою якості освіти.

Анкета самооцінювання містить сто тверджень, зміст яких відповідає трудовим діям професійних компетентностей, зазначених у Професійному стандарті за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.12.2020 № 2736-20.

До кожного твердження запропоновано п’ять варіантів відповідей. Вам необхідно обрати один із варіантів та поставити відмітку.

Сподіваємося, що запропонована анкета сприятиме Вашому професійному розвитку. Ви зможете належним чином оцінити власні сили та виявити резерви для подальшого професійного зростання.

Дані учасника сертифікації

Прізвище, ім’я, по батькові

_____________________________________________________________________________________

Кваліфікаційна категорія:

Спеціаліст

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст вищої категорії

Адреса електронної пошти, зазначена
учасником сертифікації під час реєстрації

_____________________________________________________________________________________

 

Твердження для самооцінювання

1. Володію державною мовою, використовую сучасну термінологію та систему понять професійної тематики

вільно
достатньо
маю деякі труднощі
обмежено
не володію

2. Забезпечую освітній процес державною мовою (за потребою мовою відповідного корінного народу або національної меншини України)

постійно
майже завжди
часто
іноді
не забезпечую

3. Організовую освітній процес у початковій школі з дотриманням вимог нормативно-правових документів

постійно
майже завжди
часто
іноді
не дотримуюсь

4. Знаю законодавчі вимоги щодо забезпечення освітнього процесу під час карантину

досконало
достатньо
частково
маю епізодичне уявлення
не знаю

5. Знаю законодавчі вимоги щодо збереження життя і здоров’я дітей під час освітнього процесу

досконало
достатньо
частково
маю епізодичне уявлення
не знаю

6. Знаю алгоритм дій при виникненні різних надзвичайних ситуацій

досконало
достатньо
частково
маю епізодичне уявлення
не знаю

7. Знаю психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку

досконало
достатньо
частково
маю епізодичне уявлення
не знаю

8. Знаю індивідуальні особливості дітей свого класу, їх сильні і слабкі сторони

досконало
достатньо
частково
маю епізодичне уявлення
не знаю

9. Створюю умови для гармонійного розвитку особистості молодшого школяра (єдність морального, громадянського, естетичного, фізичного, трудового та розумового виховання)

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

10. Дотримуюсь педагогічної етики, сприймаю кожну дитину такою, якою вона є

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

11. Вибудовую довірливі стосунки з дітьми

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

12. Створюю комфортне освітнє середовище з дотриманням вимог безпеки життєдіяльності, правил санітарії та гігієни

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

13. Розробляю з учнями спільні правила класу та слідкую за їх дотриманням

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

14. Планую освітній процес відповідно до обов’язкових результатів навчання кожної освітньої галузі

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

15. Планую освітній процес (зміст, форми організації навчальної діяльності) з урахуванням індивідуальних особливостей дітей

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

16. Визначаю мету, завдання та очікувані результати кожного заняття/виховного заходу

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

17. При підготовці до заняття використовую підручник та додаткові матеріали (довідкові тощо)

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

18. Добираю зміст навчального матеріалу з урахуванням міжпредметних зв’язків

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

19. Формую в учнів уявлення про освітні галузі на основі сучасних наукових досліджень

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

20. Аналізую зміст навчального матеріалу та прогнозую результативність його сприйняття (на етапі планування заняття)

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

21. Знаю як інтегрувати зміст різних освітніх галузей у навчанні учнів

досконало
достатньо
частково
маю певні уявлення
не знаю

22. Ділюсь з колегами досвідом щодо впровадження інтеграції в освітній процес

систематично (з колегами закладу освіти, де працюю та колегами інших закладів освіти)
систематично (з колегами закладу освіти, де працюю)
іноді (з колегами закладу освіти, де працюю та колегами інших закладів освіти)
іноді (з колегами закладу освіти, де працюю)
не ділюсь

23. Використовую дидактичні матеріали та обладнання з огляду актуальності, доцільності, естетичної привабливості

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

24. Добираю ефективні методики та технології для освітнього процесу

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

25. Добираю методи і прийоми навчання таким чином, щоб максимально реалізувати освітню мету заняття

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

26. Зміст моїх навчальних занять доступний, логічно пов’язаний із попереднім матеріалом, збалансований за складністю та обсягом

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

27. Гнучко адаптую зміст начального матеріалу заняття залежно від реакції учнів на його засвоєння

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

28. Поєдную різні види діяльності дітей (комунікативну, дослідницьку, проєктну, ігрову, навчальну тощо) в освітньому процесі

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

29. Мотивую учнів до різних видів діяльності

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

30. Створюю ситуацію успіху для досягнення позитивного результату навчання

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

31. Консультую колег щодо підвищення мотивації учнів

систематично (колег закладу освіти, де працюю та колег з інших закладів освіти)
систематично (колег закладу освіти, де працюю)
іноді (колег закладу освіти, де працюю та колег з інших закладів освіти)
іноді (колег закладу освіти, де працюю)
не консультую

32. Формую в учнів уміння самостійної роботи з різними видами та джерелами інформації

Постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

33. Навчаю учнів дотримуватися принципів академічної доброчесності під час роботи з різними джерелами інформації

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

34. Формую в учнів предметні та ключові компетентності під час освітнього процесу

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

35. Реалізовую діяльнісний підхід у навчанні (пояснюю як застосовувати знання на практиці, аналізувати, порівнювати, планувати та робити висновки)

вільно
достатньо
маю деякі труднощі
обмежено
не реалізовую

36. На занятті поєдную завдання репродуктивного та творчого характеру

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

37. На занятті дотримуюсь балансу між обсягом власного мовлення та обсягом мовлення учнів

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

38. Розвиваю мовно-комунікативні уміння та навички в учнів

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

39. Створюю умови для розвитку критичного мислення в учнів, добираючи відповідні завдання, проблемні ситуації тощо

вільно
достатньо
маю деякі труднощі
обмежено
не створюю

40. Дотримуюсь індивідуально-диференційованого підходу до учнів під час навчання

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

41. Поєдную на занятті різні форми організації навчальної діяльності учнів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

42. Вибудовую освітню траєкторію розвитку кожного учня, враховуючи його індивідуальні особливості та результати моніторингу

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

43. Надаю методичну допомогу колегам щодо реалізації індивідуального підходу в освітньому процесі

систематично (колегам закладу освіти, де працюю та колегам з інших закладів освіти)
систематично (колегам закладу освіти, де працюю)
іноді (колегам закладу освіти, де працюю та колегам з інших закладів освіти)
іноді (колегам закладу освіти, де працюю)
не надаю

44. Підтримую інтерес учнів до заняття

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

45. Використовую прийоми активного слухання

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

46. Організовую та використовую освітні осередки для ефективного розв’язання різних освітніх завдань

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

47. Формую в учнів навички безпечної роботи з різними Інтернет-ресурсами

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

48. Використовую наявні в закладі освіти сучасні цифрові технології в навчальній діяльності учнів

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

49. Дотримуюсь академічної доброчесності під час використання матеріалів з Інтернет-ресурсів

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

50. Добираю найбільш вдалі цифрові технології для забезпечення якісної дистанційної освіти

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

51. Поєдную синхронний та асинхронний режими під час дистанційного навчання

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

52. Модифікую та комбіную наявні електронні освітні ресурси

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

53. Створюю власні електронні (цифрові) навчальні та методичні матеріали

систематично
періодично
за освітньої потреби
інколи
ніколи

54. Надаю методичну допомогу іншим вчителям щодо можливостей застосування цифрових технологій в освітньому процесі

систематично (колегам закладу освіти, де працюю та колегам з інших закладів освіти)
систематично (колегам закладу освіти, де працюю)
іноді (колегам закладу освіти, де працюю та колегам з інших закладів освіти)
іноді (колегам закладу освіти, де працюю)
не надаю

55. Оцінку навчальних досягнень учня супроводжую вербальними судженнями

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

56. Формую в учнів навички  взаємооцінювання та уміння коректно висловлюватися про результати роботи однокласників

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

57. Застосовую різні форми і прийоми під час оцінювання навчальних досягнень учнів

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

58. Враховую індивідуальні здобутки кожного учня (у тому числі дітей з особливими освітніми потребами) під час оцінювання

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

59. Формую в учнів навички самооцінювання навчальних досягнень Із використанням тверджень «Я знаю», «Я вмію», «Я можу»

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

60. Вмію розробляти критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із урахуванням вікових особливостей та індивідуальних досягнень

досконало
достатньо добре
маю деякі труднощі
обмежено
не вмію

61. Здійснюю моніторинг навчальних досягнень учнів, добираючи найбільш вдалий інструментарій

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

62. Знаю особливості організації інклюзивної освіти в початковій школі

досконало
достатньо
частково
маю епізодичне уявлення
не знаю

63. Знаю як працювати в команді психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами

досконало
достатньо
частково
маю епізодичне уявлення
не знаю

64. Залучаю учнів класу до активної співпраці/взаємодії в освітньому процесі в умовах інклюзії

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

65. Виховую повагу до особистості Людини

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

66. Розвиваю позитивні моральні якості в учнів

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

67. Формую в учнів повагу до загальнолюдських та національних цінностей в освітньому процесі

повною мірою
достатньо
часто
фрагментарно
не формую

68. Виховую в учнів патріотизм

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

69. Популяризую здоровий та безпечний способи життя

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

70. Формую в учнів відповідальне ставлення до їхнього власного здоров’я

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

71. Сприяю формуванню у дітей ініціативності, творчості та лідерських якостей

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

72. Надаю консультативну допомогу іншим вчителям щодо формування в учнів загальнолюдських цінностей

систематично (колегам закладу освіти, де працюю та колегам з інших закладів освіти)
систематично (колегам закладу освіти, де працюю)
іноді (колегам закладу освіти, де працюю та колегам з інших закладів освіти)
іноді (колегам закладу освіти, де працюю)
не надаю

73. Створюю у класі психологічний комфорт

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

74. Створюю умови для формування позитивної самооцінки учнів, їх Я-ідентичності

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

75. Навчаю учнів розуміти власний емоційний стан, керувати своїми емоціями

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

76. Створюю умови для згуртування дитячого колективу

систематично
майже завжди
часто
іноді
ніколи

77. Формую навички взаємодопомоги та співпраці в дитячому колективі

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

78. Знайомлю дітей з ознаками булінгу, причинами його виникнення та наслідками

систематично
майже завжди
часто
іноді
ніколи

79. Виявляю булінг за найменшими ознаками та запобігаю його проявам

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

80. Знайомлю дітей з алгоритмом дій залежно від ролі в булінгу (жертва, спостерігач)

систематично
майже завжди
часто
іноді
ніколи

81. Розумію різницю ролей фасилітатора, організатора, координатора залежно від педагогічної ситуації

повною мірою
достатньо
частково
маю епізодичне уявлення
не розумію

82. Комунікую з батьками (особами, що їх замінюють) щодо навчальних досягнень учнів, їх поведінки та розвитку

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

83. Використовую цифрові технології для комунікації з усіма учасниками освітнього процесу

систематично
майже завжди
часто
іноді
ніколи

84. В умовах дистанційного навчання організовую регулярну та змістовну взаємодію суб’єктів освітнього процесу (вчитель, учні, батьки)

систематично
майже завжди
часто
іноді
ніколи

85. Знаю особливості залучення батьків до освітнього процесу та різних соціальних проєктів

досконало
достатньо
частково
маю епізодичне уявлення
не знаю

86. Консультую батьків щодо вирішення проблемних ситуацій, пов’язаних з навчанням та вихованням їхніх дітей

систематично
майже завжди
часто
іноді
ніколи

87. Визначаю необхідність залучення інших фахівців (психолог, логопед тощо) до співпраці з батьками

вільно
у більшості випадків
маю деякі труднощі
іноді
ніколи

88. Керую власними емоціями, передбачаю наслідки своїх дій, рішень, вчинків

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

89. Володію навичками емпатії

досконало
достатньо
частково
обмежено
не володію

90. Демонструю особистісні якості: активність, цілеспрямованість, наполегливість, працелюбність, креативність, ініціативність, комунікабельність

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

91. Моє професійне мовлення фонетично та граматично правильне; чітке, комфортне для учнів за тоном та інтонацією

цілком
достатньо
частково
іноді
ніколи

92. Позитивно розв’язую конфліктні ситуації

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

93. Конструктивно реагую на стрес

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

94. Володію способами профілактики та подолання професійного вигорання

досконало
достатньо
частково
обмежено
не володію

95. Співвідношу власну діяльність з тим, що вимагає професійний стандарт (відповідність кваліфікаційній категорії)

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

96. Можу прогнозувати професійне зростання, враховуючи результати аналізу своєї діяльності

вільно
достатньо
маю деякі труднощі
обмежено
не можу

97. Особисті напрацювання представляю в різних формах (професійне портфоліо, авторський сайт, блог, публікації, ютуб-канал тощо)

систематично
майже завжди
часто
іноді
ніколи

98. Допомагаю колегам провести аналіз /об’єктивну оцінку професійної діяльності та визначити їх професійні потреби

систематично (колегам закладу освіти, де працюю та колегам з інших закладів освіти)
систематично (колегам закладу освіти, де працюю)
іноді (колегам закладу освіти, де працюю та колегам з інших закладів освіти)
іноді (колегам закладу освіти, де працюю)
не допомагаю

99. Слідкую за новинами, сучасними дослідженнями та новаціями в освіті

постійно
майже завжди
часто
іноді
ніколи

100. Володію прийомами та навичками надання домедичної допомоги в різних ситуаціях

повною мірою
у більшості ситуацій
частково
дуже обмежено
не володію

Директор департаменту
акредитації та моніторингу                           Іван Юрійчук