Про затвердження Методики експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 01-11/9 від 01 березня 2019 року

Про затвердження Методики
експертного оцінювання
професійних компетентностей
учасників сертифікації

Відповідно до Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168, Положення про сертифікацію педагогічних працівників (абзац другий пп. 4 п. 17), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190, з метою вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації в 2019 році НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації (далі – Методика), що додається.

2. Департаменту акредитації та моніторингу (Юрійчук І. Я.) забезпечити використання Методики експертами під час експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи.

3. Відділу комунікацій та міжнародного співробітництва (Гаращук О. В.) оприлюднити Методику на сайті Державної служби якості освіти.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Бондар А. В.

Голова Руслан Гурак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
якості освіти України від
01.03.2019 № 01-11/9

МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАСНИКІВ СЕРТИФІКАЦІЇ

Методика експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації (далі – Методика) призначена для проведення експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи.

Методика розроблена робочою групою Державної служби якості освіти (далі – Служба) відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників».

Методика включає 5 критеріїв, що розкриваються через 20 показників, опис методів збирання інформації експертами та алгоритм обчислення загальної суми балів, отриманих учасником сертифікації за результатами експертного оцінювання. Під час розроблення критеріїв та показників враховано Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 № 1143, навчально-методичний посібник «Супервізія: професійна підтримка і професійний розвиток педагогів», розроблений Всеукраїнським фондом «Крок за кроком», Рамку безперервного професійного розвитку вчителів, розроблену Міністерством освіти і науки України спільно з Британською Радою в Україні.

Експертне оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації передбачає використання методів спостереження та інтерв’ю для збирання інформації і здійснюється двома експертами.

Спостереження за діяльністю учасника сертифікації проводиться впродовж його робочого дня, включаючи, зокрема, спостереження під час відвідування навчальних занять, на перервах між начальними заняттями, а також огляд класної кімнати.

Інтерв’ювання учасника сертифікації здійснюється згідно з орієнтовним переліком питань, розробленим Службою.

Інтерв’ювання директора закладу загальної середньої освіти та його заступника здійснюється за розробленою Службою анкетою, що передбачає обов’язкову фіксацію відповідей.

Для оцінювання професійних компететнтностей учасника сертифікації за кожним із показників може використовуватися від одного до чотирьох методів збирання інформації (спостереження під час уроків, спостереження на перервах, інтерв’ю з учасником сертифікації, інтерв’ю з директором та заступником директора закладу освіти, в якому працює учасник сертифікації), про що робиться відмітка (-и) у таблиці. Водночас, інтерв’ю з директором та його заступником не може бути єдиним методом збирання інформації для експертного оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації.

Тривалість кожного інтерв’ю (з учасником сертифікації, директором та заступником директора закладу освіти, в якому працює учасник сертифікації) не повинна перевищувати 40 хвилин.

Експертне оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації здійснюється за кожним критерієм та включає оцінювання за всіма показниками, що входять до відповідного критерію. Загальна оцінка є сумою балів за всіма критеріями.

У тому випадку, коли показник, за яким здійснюється оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації, простежується постійно/системно, він оцінюється в 3 (три) бали.

Коли показник, за яким здійснюється оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації, простежується часто/в більшості випадків, він оцінюється у 2 (два) бали.

Коли показник, за яким здійснюється оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації, простежується епізодично/не простежуються, він оцінюється в 1 (один) бал.

Сума балів, отриманих учасником сертифікації від кожного експерта за відповідний критерій, визначається за формулою:

k = p1 + p2 + . . . + pn,

де р – кількість балів, отриманих учасником сертифікації за кожним показником відповідного критерію від одного експерта;

n – кількість показників, що входять до відповідного критерію.

Сума балів, отриманих учасником сертифікації від одного експерта за всіма критеріями, визначається за формулою:

σ = k1 + k2 + k3 + k4 + k5,

де k1, . . . , k5 – бали, отримані учасником сертифікації за кожним із критеріїв від одного експерта.

Загальна сума балів, отриманих учасником сертифікації за результатами експертного оцінювання, визначається за формулою:

∑ = σ1 + σ2,

де σ1 – сума балів, отриманих учасником сертифікації від першого експерта за всіма критеріями;

σ2 – сума балів, отриманих учасником сертифікації від другого експерта за всіма критеріями.

Таким чином, найменша загальна сума балів, яку може отримати учасник сертифікації за результатами експертного оцінювання, складає 40 балів, найбільша – 120 балів.

За результатами експертного оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду його роботи експерти заповнюють та підписують експертний висновок за формою, затвердженою Службою.