ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на посаду директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7

Управління освіти Миколаївської міської ради оголошує конкурс на зайняття посади директора Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Ми-колаївської міської ради Миколаївської області
1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти:
Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської міської ра-ди Миколаївської області, вул. Потьомкінська, 45/47, м. Миколаїв, 54001
2. Найменування посади та умови оплати праці:
директор
посадовий оклад відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів пра-цівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відпо-відно до постанови №373 від 23.03.2011, постанови №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати пра-ці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 сер-пня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.
3. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти:
посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту сту-пеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а та-кож організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає ви-конанню професійних обов’язків. Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника визначаються установчими документами закладу освіти.
4. Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:
– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
– копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
– копія документа про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра;
– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогіч-ної роботи не менше трьох років на момент їх подання;
– довідка про відсутність судимості;
– мотиваційний лист у довільній формі.
За бажанням претенденти можуть подавати інші документи, які підтверджува-тимуть її професійні та/або моральні якості.
5. Термін подання документів з 08.04.2019 по 29.04.2019 року.
6. Документи подавати до відділу кадрів управління освіти Миколаївської місь-кої ради, відповідальній особі – Курдиш Наталії Миколаївні.
за адресою: м. Миколаїв, вул. Інженерна, 3.
Телефон для довідок: 37 53 10.