Базовий компонент дошкільної освіти: МОН підготувало проєкт до обговорення

vseosvita.ua

Базовий компонент є державним стандартом освіти, що визначає державні вимоги до рівня розвиненості, освіченості та вихованості дитини дошкільного віку.

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт Базового компонента дошкільної освіти. У документі описані цінності та принципи дошкільної освіти, вимоги до організації освітнього процесу та компетентності, які опанує дитина до початку навчання у школі. Зауваження та пропозиції до проєкту можна направляти до 26 листопада 2020 року.

Базовий компонент дошкільної освіти, який запропоновано до громадського обговорення, орієнтований на запит українського суспільства щодо забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою та на світові засади якісного дошкілля. Документ наголошує на особистісно орієнтованому підході до розвитку дошкільнят, зокрема й дітей з особливими освітніми потребами, та на важливості співпраці закладів дошкільної освіти, батьків й держави. Якісна та доступна дошкільна освіта – пріоритет для МОН, а оновлений Базовий компонент стане ще одним кроком до досягнення цієї мети, – розповів т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Базовий компонент дошкільної освіти визначає цінності, на яких має ґрунтуватись освітній процес в дитячих садках, зокрема:

 • визнання самоцінності дошкільного дитинства, його потенціалу та особливої ролі в розвитку особистості;
 • щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства як передумова її повноцінного розвитку та подальшої самореалізації у житті;
 • повага до дитини, особливостей її розвитку та індивідуального досвіду;
 • зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дитини;
 • цінування життя і благополуччя як вміння цінувати, дорожити, плекати, підтримувати та створювати безпечні умови для себе та інших, створення умов безпечного середовища у природному, предметному та соціальному оточенні;
 • розвиток творчих задатків, здібностей, талантів дітей;
 • збереження традицій національного досвіду сімейного та суспільного виховання для збагачення культурного потенціалу взаємодії між поколіннями.

У документі також сформульовано роль вихователя як фасилітатора – фахівця, який передусім стимулює процес розвитку людини, створює для цього атмосферу психологічної підтримки, середовище інтелектуального й емоційного благополуччя. Відповідно до цієї ідеї й має відбуватись професійне навчання педагогів.

Відповідно до проєкту Базового компонента дошкільна освіта має сприяти формуванню у дітей компетентностей, необхідних для життя та подальшого навчання. Серед них є ігрова, рухова і здоров’язбережувальна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, природничо-екологічна з життєвими навичками сталого розвитку, особистісна, соціально-громадянська, комунікативно-мовленнєва, літературно-художня, мистецька (художньо-продуктивна, музична, театралізована) компетентності.

Компетентності – це результат дошкільної освіти, який формується під час специфічно дитячих видів діяльності в дитсадку. Відповідно до оновленого Базового компонента дошкільної освіти навчальна, ігрова та інші види діяльності відбуваються за такими обов’язковими освітніми лініями:

 1. Особистість дитини,
 2. Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі,
 3. Дитина в природному довкіллі,
 4. Гра дитини,
 5. Дитина в соціумі,
 6. Мовлення дитини,
 7. Дитина у світі мистецтва,
 8. Особистість дитини.

Усі зазначені освітні лінії пов’язані з освітніми галузями, затвердженими Державним стандартом початкової освіти. Базовий компонент дошкільної освіти забезпечує наступність між дошкільною та початковою освітою завдяки узгодженості, спільним для дошкільної та початкової освіти принципам, підходам й цінностям.

У документі, зокрема, йдеться про таке:

Побудова освітнього процесу з дітьми дошкільного віку здійснюється на основі формування досвіду дитини у спілкуванні з дорослими та однолітками в усіх специфічно дитячих видах діяльності (предметно-практична, ігрова, мистецька, пізнавальна) у матеріально-технологічному універсальному розвивальному середовищі на засадах діяльнісного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого, інтегрованого, соціокультурного принципів організації освітнього процесу.

ПЕДАГОГ/ВИХОВАТЕЛЬ/ФАХІВЕЦЬ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ ЯК ФАСИЛІТАТОР РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

Фасилітатор (від англ. facilitate — допомагати, направляти, полегшувати), це фахівець, який стимулює процес розвитку людини, створює для цього атмосферу психологічної підтримкиобстановку інтелектуального й емоційного добробуту.

Нова генерація педагогів дошкільної освіти має бути готовою до побудови освітнього простору в закладі дошкільної освіти, суголосного з цінностями гуманної філософії та педагогіки. Це передбачає сформованість гуманістичних цінностей у майбутніх педагогів, особистісної зрілості, широкого світогляду, високого рівня освіченості, а також практичну вмілість створювати відповідне означеним цінностям освітнє середовище, зокрема інклюзивно спрямоване, будувати взаємини з вихованцями на засадах партнерства, здатність до розуміння себе та іншого, розуміння конкретної ситуації буття.

Заявлені гуманістичні цінності освіти, ідеї особистісно орієнтованої педагогіки, технології психолого-педагогічної підтримки, педагогіки розуміння та партнерства потребують визнання і прийняття гуманістичних цінностей викладацьким складом, що здійснює професійну підготовку майбутніх педагогічних працівників. Професійне навчання педагогів дошкільної та початкової освіти здійснюється на основі цілісної філософії розвитку особистості у період дитинства.

Сучасна дошкільна освіта вимагає розвинених рефлексивних умінь вихователя. Педагог має бути здатний проявляти їх, орієнтуючись на вікові та індивідуальні особливості розвитку дітей, організаційні та змістовні характеристики освітнього процесу в різних групах дошкільного закладу. 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИТИНИ

Компетентності формуються у просторі освітніх напрямів (освітніх ліній) роботи закладу дошкільної освіти через організацію педагогом базових (основних) видів діяльності, які збагачують досвід дитини та реалізуються як особистісне надбання дитини (результат розвитку) за підтримкою батьків в умовах родинного виховання.

Так, ланцюжок взаємопов’язаних понять між очікуванням та результатом освіти можна представити як цінності дошкільної освіти — напрям освіти (освітня лінія) — процес формування досвіду дитини в різних специфічно дитячих видах діяльності — результат (компетентність).

Отримання результату дошкільної освіти (компетентності дитини) — це відповідь на питання, як ми реалізуємо цінності та завдання дошкільної освіти, як спілкуємось, граємо з дитиною, підтримуємо розвиток її здібностей.

Компетентність як результат дошкільної освіти та особистісне надбання відображає систему взаємопов’язаних компонентів фізичного, психічного, соціального, духовного розвитку особистості дитини:

 • емоційно-ціннісне ставлення;
 • сформованість знань;
 • здатність до активного, творчого впровадження набутого досвіду, тобто до регуляції досягнень, поведінки, діяльності.

Тому компетентність, яка представляє досягнення дитини в емоційному ставленні до світу, знаннях та здатності до їх використання, характеризує цілісний розвиток дитини в єдності емоційного, когнітивного (інтелектуального), вольового розвитку або в єдності емоцій, інтелекту й волі, що проявляється в розвинених емоціях, свідомості, що зростає, керованої поведінки.

Базовий компонент дошкільної освіти характеризує компетентності пізнання та взаємодії дитини з природним, соціальним, предметним світом: ігрова, рухова і здоров’язбережувальна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, природничо-екологічна з життєвими навичками сталого розвитку, соціально-громадянська, комунікативно-мовленнєва, літературно-художня, мистецька (художньо-продуктивна, музична, театралізована).

Зауваження та пропозиції до проєкту пропонується направляти до 26 листопада 2020 року поштою та електронною поштою за адресами: Міністерство освіти і науки України, директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-00, e-mail: [email protected] (Нерянова Світлана Іванівна, начальник відділу дошкільної освіти головного управління дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти).

З повним текстом документа ви можете ознайомитися тут:

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.