ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на посаду директора Миколаївської гімназії №4

«Управління освіти Миколаївської міської ради оголошує конкурс на зайнят-тя посади директора Миколаївської гімназії №4 Миколаївської міської ради Ми-колаївської області
1. Найменування і місцезнаходження закладу освіти:
Миколаївської гімназії №4 Миколаївської міської ради Миколаївської області, вул. Лазурна, 48, м. Миколаїв, 54058
2. Найменування посади та умови оплати праці:
директор, посадовий оклад відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тари-фних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юс-тиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповнен-нями, надбавки та доплати відповідно до постанови №373 від 23.03.2011, по-станови №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до постанови Кабі-нету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної та-рифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, за-кладів та окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.
3. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»: посаду керівника закладу за-гальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної роботи та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, стан фізичного і психічного стану здоров’я, що не перешкоджає виконанню своїх професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу. Повноваження керівника закладу загальної середньої освіти визначаються законодавством та установчими документами закладу освіти.
4. Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відбо-рі:
– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних да-них відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
– копія паспорта громадянина України;
– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною части-ною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
– державний сертифікат про рівень володіння державною мовою;
– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педаго-гічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подан-ня;
– довідка про відсутність судимості;
– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
– мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості. Термін подання документів з 21.10.2021 по 19.11.2021.
5. Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та три-валість:
Дата та місце початку конкурсного відбору буде повідомлено пізніше. Кон-курс складається з таких етапів:
– прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу кон-курсної комісії;
– оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
– прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
– перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавст-вом та цим Положенням вимогам;
– допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
– ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його тру-довим колективом та представниками органів громадського самоврядування закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору;
– проведення конкурсного відбору;
– визначення переможця конкурсу;
– оприлюднення результатів конкурсу.
6. Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, упо-вноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі:
Курдиш Наталія Миколаївна, начальник відділу кадрів управління освіти Миколаївської міської ради, 37 53 10, [email protected], м. Микола-їв,
вул. Інженерна, 3»